RODO

Informacja o administratorze

Hoster Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Gniewowskiej 29a, 84-200 Wejherowo jest administratorem Państwa danych osobowych, z czym wiąże się odpowiedzialność za wykorzystanie danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodny z umową oraz przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są uzyskiwane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej wykonywania. Podstawą przetwarzania przeze Hoster Państwa danych jest:

  • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonymi z Hoster negocjacjami, zawarciem oraz wykonaniem umowy przez okres niezbędny do wykonania oraz rozliczenia przez Hoster zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Zawarcie i wykonanie umowy przez czas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Wykonanie ciążących na Hoster obowiązków prawnych w tym np. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, rozliczenia podatkowe przez czas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu  przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub czas, w którym możliwe jest poniesienie konsekwencji prawnych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres przetwarzania danych osobowych

Hoster wykorzystuje takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres działalności gospodarczej, PESEL lub NIP, numer telefonu, adres e-mailowy, w celu zawarcia i wykonania umowy. W zależności od wypadku, możliwe jest wykorzystanie danych osobowych Państwa pracowników lub współpracowników, takich jak imię i nazwisko, stanowisko pracy, adres, numer telefonu, adres e-mail. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy, współpracownicy lub kontrahenci Hoster, w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umowy, a także inne osoby lub podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom obsługującym system teleinformatyczny Hoster. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub poza Europejski Obszar Gospodarczy. Hoster nie dokonuje profilowania tj. zautomatyzowanej analizy danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celach marketingu bezpośredniego, o ile wyrażą Państwo zgodę.