Cracking

Burstlining statyczny – „cracking” jest technologią umożliwiającą wymianę rurociągów wykonanych z żeliwa, kamionki, stali, tworzyw sztucznych, betonu oraz azbestocementu. 

Wymiana odcinka rurociągu technologią burstliningu statycznego, wymaga wykonania dwóch niewielkich wykopów: wykopu początkowego, w którym instalowana maszyna crackingowa oraz  wykopu służącego do wprowadzenia nowej rury. 

Etapy realizacji brustlingu statycznego – crackingu:

Pierwszy etap prac polega na wprowadzeniu do starego przewodu żerdzi w celu doprowadzenia ich do wykopu, z którego w drodze powrotnej żerdzie wciągną nowy przewód.

Drugi etap polega na zainstalowaniu na doprowadzonej do wykopu żerdzi głowicy kruszącej (lub głowicy z nożem tnącym). W skład zestawu wchodzi stożek prowadzący, tzw. poszerzacz i końcówka do której przymocowuje się nową  rurę.

Trzeci etap crackingu polega na wciąganiu statycznym, uzbrojonym w drugim etapie przewodem żerdziowym nowej rury z jednoczesnym niszczeniem starych rur. Przeciąganie odbywa się wzdłuż osi wymienianego w ten sposób przewodu. W trakcie przeciągania stożek prowadzący i poszerzacz rozpychają grunt wciskając w niego kawałki pokruszonej rury i w ten sposób utworzoną przestrzeń wprowadzana jest nowa rura. Utworzony z pokruszonych kawałków wymienianego przewodu depozyt pozostaje w gruncie na stałe. W tym czasie żerdzie są systematycznie odłączane w wykopie startowym.