Przewierty Horyzontalne

Przewierty sterowane i przeciski – należą do bezwykopowych metod układania instalacji pod przeszkodami terenowymi – takimi jak drogim chodniki ,chronione tereny zielone, torowiska , rzeki, rowy melioracyjne i inne cieki wodne.

Technologia przewiertów sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego poszerzania jego średnicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomocą specjalnie dobranej płuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury osłonowej lub kabla.

Całość procesu składa się z trzech etapów:

 1. Przewiertu pilotażowego – polegającego na umieszczeniu głowicy wiercącej z płetwą sterującą i sondą pomiarową, skierowaną pod odpowiednim kątem natarcia, w otworze pilotażowym, która wwierca się w grunt doczepiając kolejno żerdzie wiertnicze. Za pośrednictwem lokalizatora elektronicznego ( umieszczonego w korpusie głowicy wiercącej ) wytycza się żądaną trajektorię przewiertu.
  Dzięki możliwości sterowania w czterech podstawowych płaszczyznach: prawo – lewo i góra – dół, oraz możliwości zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczęcia po wytyczeniu nowej trasy, jesteśmy w stanie ominąć wszelkie napotkane przeszkody, w tym nie uwidocznione w planach instalacje wewnętrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie i głazy narzutowe – tym samym unikając niebezpieczeństwa uszkodzenia ułożonych uprzednio mediów i zmniejszając do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania.
  Dodatkowo dzięki możliwości pobierania dokładnych pomiarów, w każdej chwili możemy określić, w którym miejscu i na jakiej głębokości obecnie  prowadzone jest wiercenie.
 2. Rozwiercanie – po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotażowego w miejsce głowicy sterującej montuje się dobrany odpowiednio do parametrów technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak, który powracając wykonuje ruch obrotowy, tym samym zwiększając średnicę otworu. W czasie wykonywania całości zadania a szczególnie tego etapu, podawana jest odpowiednio spreparowana , całkowicie biodegradowalna płuczka wiertnicza, która służy do wyprowadzania urobku i ciągłego stabilizowania wykonanego otworu. W przypadku większych średnic rozwiercanie otworu odbywa się stopniowo z zastosowaniem rozwiertaków o coraz większej średnicy.
 3. Przeciąganie rurociągu – do otworu poszerzonego na żądaną średnicę wprowadza się uprzednio przygotowany rurociąg, umieszczony tuż za ostatnim rozwiertakiem za pośrednictwem specjalnej głowicy wciągającej. W przypadku niewielkich średnic istnieje możliwość równoczesnego rozwiercenia otworu i wciągania rury podczas drugiego etapu wykonywanego zadania.

Wykonywanie płuczki wiertniczej

 Horyzontalne przewierty sterowane – metoda poziomego wykonywania przewiertów zapożyczona zastała z technologii wykonywania wierceń pionowych i oparta jest na bazie metody wiercąco – płuczącej, z zastosowaniem odpowiednio spreparowanej płuczki wiertniczej – służącej do wyprowadzania urobku z wykonywanego otworu i jego stabilizacji do momentu wprowadzenia stosownej instalacji. 
Przygotowanie odpowiedniej płuczki wiertniczej stanowi etap przygotowawczy w procesie wykonywania wiercenia i jest niezbędny w realizacji całej pracy.

Przygotowanie płuczki wiertniczej – polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu ( opartego na bazie polimerów organicznych , uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekką zawartością piasku – środka do odpowiedniego zagęszczania wody tak aby tworzył czasowo trwałą strukturę zawiesiny o żądanych parametrach – przesycenia z rodzimym gruntem, wypływu oraz stabilizacji otworu ) i zmieszania w odpowiednich proporcjach z wodą , dla celów uzyskania odpowiedniej ilości i jakości płuczki wiertniczej , która podawana bezpośrednio do wierconego otworu umożliwi wykonanie pracy.

Urządzenia przewiertowe

 Do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych wykorzystuje się odpowiednie, specjalistyczne urządzenia zwane wiertnicami. Parametry tych urządzeń w zależności od producenta oraz odpowiedniego modelu nieznacznie się od siebie różnią , jednakże obecnie stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone są zazwyczaj na samojezdnym podwoziu gąsienicowym – umożliwiającym dojazd do miejsc rozpoczęcia pracy , posiadają zmienny  kąt natarcia i różne  promienie gięcia żerdzi wiertniczych  wyznaczające trajektorię przewiertu.

Hoster Sp. z o.o. – posiada w pełni zautomatyzowane urządzenia wiertnicze amerykańskiej firmy „Ditch Witch” mające certyfikat bezpieczeństwa na znak „B” , wg. zestawienia jednostek  – JT 2020Mach1 , JT 3020Mach1 , JT 4020Mach1 – pozwalające na realizowanie przewiertów sterowanych do długości 600 metrów i średnicy fi 800.

Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć :

 • wykonywania otwartego wykopu, rozpoczynając prace wprost z powierzchni ziemi ,
 • uniknąć ograniczenia ruchu pojazdów podczas przekraczania szlaków komunikacyjnych
 • naruszania brzegów rzek , wałów przeciwpowodziowych
 • zredukowania do minimum ingerencji w środowisko naturalne i architekturę.

Przebieg procesów technologicznych w czasie realizacji przewiertu sterowanego :

 • prace przygotowawcze
 • transport maszyn i urządzeń na miejsce budowy
 • wytyczenie odpowiedniej trajektorii przewiertu ( w oparciu o odpowiednią dokumentację techniczną )
 • odpowiednie przygotowanie rurociągu ( zgrzewanie )
 • odpowiednie posadowienie i kotwienie urządzenia wiercącego – wiertnicy
 • przygotowanie odpowiednio spreparowanej płuczki wiertniczej
 • zabezpieczenie terenu budowy i uziemienie jednostki wiercącej
 • kalibracja odpowiednich urządzeń pomiarowo – lokalizacyjnych
 • dobór odpowiedniego kąta natarcia i rozpoczęcie wiercenia
 • wykonywanie przewiertu pilotażowego i nanoszenie pomiarów lokalizacyjnych
 • zamiana narzędzi wiercących
 • rozwiercanie ( proces powtarzalny – w zależności od średnicy rurociągu )
 • zamiana narzędzi wiercących
 • montaż głowicy wciągającej na początku rurociągu
 • wciąganie rurociągu
 • zabezpieczenie wprowadzonego rurociągu
 • rejestracja rzędnych ułożonej instalacji 
 • czyszczenie i demontaż maszyn i urządzeń
 • prace porządkowe